Vedeli ste, že Konope sa už od pradávna používa v Himalájach na liečenie výškovej choroby. Najstarší nález konope pochádza zo 6. tisícročia pred n.l. Na farmakologické účely bolo konope používané už v neolite v Ázii, približne 5500 rokov pred naším letopočtom. V konopných semenách sa nachádza vzácny vitamín K. Zo stoniek konope bol v Číne vyrobený prvý papier na svete už 95 rokov pred Kristom. Toaletný papier z konope je omnoho ekologickejší ako bežný toaletný papier. Konope je dvojdomá rastlina, t.z. vytvára samčie a samičie rastliny. Najbližším príbuzným konope je chmel Humulus Lupulus. Konope pochádza pravdepodobne z centrálnej Ázie odkiaľ bolo človekom rozšírené do celého sveta. Konope má tri základné druhy: Cannabis sativa, Cannabis indica a Cannabis ruderalis. Novorodenci dostávajú endokanabinoidy pri kojení v materskom mlieku, aby dostali chuť k jedlu a naučili sa jesť. Podľa legendy sa Buddha pred osvietením, živil len jedným konopným semienkom denne. Povesť hovorí, že Šiva, jeden z bohov Hinduizmu, objavil konope a vysial ho v Himalájach. Novorodenci dostávajú endokanabinoidy na počiatku kojenia od matiek v materskom mlieku, aby dostali chuť do jedla a naučili sa jesť.

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (e-shop) Hemplove

www.hemplove.sk
www.hemplove.cz

Základné ustanovenia

Mgr. Ondrej Pipíška - Hemplove

Adresa:
Beskydská 18
Banská Bystrica
97411
Slovensko

IČO: 53 705 009
DIČ:

Bankové spojenie: IBAN SK38 8330 0000 0024 0197 3646
Zapísaná: OU-BB-OZP1-2021/010640-2
E-mail: info@hemplove.sk

 1. Týmito obchodnými podmienkami spresňujeme vzťah medzi Obchodom Hemplove, zastúpenú Ondrejom Pipíškom so sídlom Beskydská 4500/18, Banská Bystrica, PSČ 974 11, IČO: 53 705 009, zapísaným na Okresnom úrade v Banskej Bystrici, odbor Živnostenského podnikania pod OU-BB-OZP1-2021/010640-2 č. živn. registra 620-45487 ako predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.hemplove.sk, a vami, naším zákazníkom, ktorý s nami uzatvára kúpnu zmluvu.
 2. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami a objedná si tovar alebo služby prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.
 3. V prípade kúpnej zmluvy uzatváranej na diaľku predstavuje objednávka jej odoslaním na internetových stránkach alebo prostredníctvom zákazníckej linky návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Objednávka je platná 21 dní a jej prijatie vám potvrdíme e-mailom. Kúpna zmluva je potom uzavretá naším prijatím návrhu z našej strany vo forme odoslania objednaného tovaru. O odoslaní tovaru vás budeme informovať e-mailom.
 4. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.
 5. Pri objednávaní cez internet uveďte prosím nasledujúce údaje podľa registračného formulára:
  - ak nakupujete ako súkromná osoba, uveďte meno a priezvisko, adresu. Súčasne uveďte Vaše telefónne číslo a prípadne aj email
  - ak nakupujete v súvislosti s Vašou podnikateľskou činnosťou, uveďte tiež názov podnikateľa, IČO, DIČ a miesto podnikania

  Detaily objednávky a dodania tovaru až k Vám v prípade potreby dohodneme s Vami telefonicky. Budeme Vás kontaktovať na telefónnom čísle uvedenom vo Vašej objednávke najneskôr druhý pracovný deň.
  Objednávka je kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovarov a služieb.
 6. Minimálna trvanlivosť je doba, počas ktorej si potravina uchováva svoje špecifické vlastnosti. V rámci tejto doby predávajúci zodpovedá za predávaný tovar a spotrebiteľ u neho môže reklamovať zistené nedostatky tovaru (pokiaľ dodržal všetky podmienky pre správne skladovanie ).
 7. Kupujúci akceptuje elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie a telefonickej komunikácie. To sa nevzťahuje pre odstúpenie od zmluvy v lehote 14 kalendárnych dní v súlade s §7 a nasl. zákona číslo 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zmluvnými stranami sa rozumejú Predávajúci a Kupujúci.
 8. Z hľadiska platnej legislatívy sú CBD produkty určené len na vonkajšie použitie, ďaľšie spracovanie, zberateľské účely. Na vnútorné použitie (ako výživový doplnok) sú určené výhradne pre zvieratá. Všetky články a texty o inom používaní majú len informatívny charakter a v žiadnom prípade nenavádzajú k takémuto konaniu.

Objednávka

 1. Objednávka vzniká na základe potvrdenia tovaru alebo služieb uložených do košíka (vyplnenie elektronického formulára) v e-shope kupujúcim.
 2. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom.
 3. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí so znením všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok ako aj s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva záväznou. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru a jeho prevzatiu.
 4. Objednávka musí obsahovať:
  a) údaje o spotrebiteľovi: meno a priezvisko spotrebiteľa alebo obchodné meno, IČO a fakturačnú adresu firmy, prípadne meno a priezvisko osoby na mieste dodania, adresu odberného miesta (dodania), kontaktné údaje (tel. číslo, e-mail),
  b) informácie o tovare: presnú špecifikáciu (kód, názov tovaru, množstvo, cena),
  c) dátum objednávky, spôsob dodania, spôsob úhrady ceny za tovar.
 5. Stornovať objednaný tovar má Kupujúci právo do 24 hodín od vytvorenia objednávky a to bez storno poplatku. Stornovať objednávku môže Kupujúci v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 18:00 hod na tel.č. +421 915 745 713 alebo non-stop zaslaním e-mailu na info@hemplove.sk. Stornovanie už vyexpedovanej objednávky je spoplatnené sumou vo výške nákladov za dopravu ku kupujúcemu a späť. V prípade, že kupujúci poruší ustanovenia ods. 4 a nepostupuje podľa ods. 6 alebo ods. 7, je predávajúci oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 20,-Eur.

Cena

 1. Každý tovar alebo služba sú označené cenou platnou v čase, kedy sú zobrazené. Cena je uvedená vrátane zákonom stanovenej sadzby DPH (20%) a predávajúci je cenou takto zobrazenou viazaný.
 2. Znížená cena na tovary v akcii prípadne v zľave platí do vypredania skladových zásob alebo do konca akcie. To neplatí, pokiaľ predajca uvedie pri konkrétnom výrobku iné podmienky akcie prípadne zľavy.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny. V takomto prípade má predávajúci povinnosť informovať kupujúceho o tejto zmene a to prostredníctvom internetovej stránky, prípadne inými elektronickými prostriedkami.
 4. Podmienky dodania tovaru, spôsobu platby a ceny tovaru pre obchodných partnerov budú stanovené po vzájomnej dohode s predávajúcim.

Platobné podmienky

 1. Za tovar a služby je možné platiť nasledujúcimi spôsobmi:
  a) Dobierkou (platba priamo pri odbere tovaru od doručovateľa, dokladom o platbe je doklad vystavený doručovateľom),
  b) Bankovým prevodom (tovar bude vyexpedovaný po prijatí peňažných prostriedkov na účet predávajúceho, faktúra bude vystavená po pripísaní platby na účet predávajúceho),
  c) Online platobnou bránou (online platba, faktúra bude vystavená po úspešnom prevedení platby pomocou platobnou bránou, tovar bude takisto expedovaný po úspešnom prevedení platby pomocou platobnou bránou).
 2. Vlastníctvo nadobúda kupujúci až po uhradení plnej sumy za objednaný tovar predávajúcemu.

Dodanie tovaru

 1. Dodanie tovaru uskutočňujeme počas pracovných dní od 7:00 do 19:00. Ak je to možné a nutné dohodneme sa a určíme približný čas dodania.
 2. V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci predávajúcemu právo predať dopravcovi nutné minimum osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, telefón).
 3. Pri prebratí tovaru obdržíte doklad o prebratí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Doklad o prebratí tovaru je zároveň objednávkou tovaru v písomnej podobe. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH dostane kupujúci emailom najneskôr do 14 dní od doručenia tovaru.
 4. Objednávateľ ako súkromná osoba má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa takto rozhodnete, kontaktujte predávajúceho a zašlite mu písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu či presnej adresy pre finančné vysporiadanie. Zakúpený tovar zašlete spolu s dokladom o kúpe späť na našu adresu. Pri vrátení tovaru musí byť tovar nepoužitý, v pôvodnom stave ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie, príslušenstva apod.). Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ zákazník nepožiada inak.
 5. Vyhradzujeme si právo zmeny cien. Cena je vždy potvrdená v okamihu potvrdenia objednávky.

Neskoré dodanie alebo nedodanie tovaru

 1. Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom.
 2. Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie zásielky zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby.
 3. V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru.

Ďalšie závazky predávajúceho

 1. Zaväzujeme sa dodať správny tovar v správnom množstve a v dohodnutej cene platnej a potvrdenej Vami v momente odoslania elektronickej objednávky. Spolu s tovarom zákazníkovi doručíme i daňový doklad - faktúru a záručný list výrobcu (ak ho výrobca tovaru poskytuje).

Záverečné ustanovanie a záväzok kupujúceho prevziať objednaný tovar

 1. Kupujúci pri odoslanej objednávke prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť prepravcovi. Zároveň sa zaväzuje zaplatiť za tovar dohodnutú kúpnu cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo "Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Zb." v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
 2. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť zákazníkovi účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane on-line; v prípade technického výpadku najneskôr do 48 hodín.
 3. Všetky ceny výrobkov a služieb sú uvedené s DPH, ktorá je platná v okamihu odoslania objednávky. V prípade, že sa DPH do uzavretia kúpnej zmluvy, popr. do odoslania tovaru zmení, je zákazník s prihliadnutím na ním zvolený druh platby povinný uhradiť nedoplatok kúpnej ceny, popr. predávajúci neodkladne zašle zákazníkovi e-mailom správu s výzvou o oznámenie, kam je možné uhradiť zákazníkovi preplatok kúpnej ceny. Súčasťou dodávky tovaru je daňový doklad. Daňový doklad môže predávajúci zaslať aj elektronicky v e-maile o expedícii zákazky. Všetky ceny tovaru vrátane akciových platia do odvolania alebo vypredania zásob.
 4. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku a riadi sa právnym poriadkom Slovenskej republiky. Miestom plnenia je Slovensko.
 5. Subjektom mimosúdneho konania v prípade sporu, prípadne subjektom na vybavovanie sťažností zákazníkov, je SOI, http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi. Spor je možné riešiť online.
 6. Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.5.2021. Vyhradzujeme si právo zmeniť nákupné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.
 7. Z hľadiska platnej legislatívy sú CBD produkty určené len na vonkajšie použitie, ďaľšie spracovanie, zberateľské účely. Na vnútorné použitie (ako výživový doplnok) sú určené výhradne pre zvieratá. Všetky články a texty o inom používaní majú len informatívny charakter a v žiadnom prípade nenavádzajú k takémuto konaniu.

Tento e-shop využíva cookies a bez ich použitia nie je schopný fungovať.

Súhlasím
Nesúhlasím